ระบบสารสนเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ
ภาคการศึกษา 1 2 3
ชื่อหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปรับปรุง 2560(สมทบ ม.บูรพา) - - -
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข(ปรับปรุง2554 สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา )(วสส.ชลบุรี) - - -
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) - - -
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓(สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) - - -
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม (เสร็จปี 2557) - - -

หมายเหตุ : ใช้เมาส์คลิกที่ตัวเลขบอกจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.1282 seconds 7.16MB |